Traditional

秋日雜詠

久雨初睛喜欲迷,青鞋踏遍舍東西。
忽然來到柳橋下,露濕蓼花紅一溪。

Simplified

秋日杂咏

久雨初睛喜欲迷,青鞋踏遍舍东西。
忽然来到柳桥下,露湿蓼花红一溪。

Pronunciation

qiū rì zá yǒng

jiǔ yǔ chū jīng xǐ yù mí , qīng xié tà biàn shè dōng xī 。
hū rán lái dào liǔ qiáo xià , lù shī liǎo huā hóng yī xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.