Traditional

秋日雜詠

葉底珍禽不受呼,弄風小蝶點殘蕪。
舍南舍北秋光好,到處皆成一畫圖。

Simplified

秋日杂咏

叶底珍禽不受呼,弄风小蝶点残芜。
舍南舍北秋光好,到处皆成一画图。

Pronunciation

qiū rì zá yǒng

yè dǐ zhēn qín bù shòu hū , nòng fēng xiǎo dié diǎn cán wú 。
shè nán shè běi qiū guāng hǎo , dào chǔ jiē chéng yī huà tú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.