Traditional

秋日次前輩新年韻

浮家久居蜀,下峽晚還東。
天際孤帆遠,花前百榼空。
旅遊渾似夢,年運遂成翁。
欲話峨眉月,無人可與同。

Simplified

秋日次前辈新年韵

浮家久居蜀,下峡晚还东。
天际孤帆远,花前百榼空。
旅游浑似梦,年运遂成翁。
欲话峨眉月,无人可与同。

Pronunciation

qiū rì cì qián bèi xīn nián yùn

fú jiā jiǔ jū shǔ , xià xiá wǎn huán dōng 。
tiān jì gū fān yuǎn , huā qián bǎi kē kōng 。
lǚ yóu hún sì mèng , nián yùn suì chéng wēng 。
yù huà é méi yuè , wú rén kě yǔ tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.