Traditional

秋日登吳公臺上寺遠眺

古臺搖落後,秋日望鄉心。
野寺來人少,雲端隔水深。
夕陽依舊壘,寒磬滿空林。
惆悵南朝事,長江獨自今。

Simplified

秋日登吴公台上寺远眺

古台摇落后,秋日望乡心。
野寺来人少,云端隔水深。
夕阳依旧垒,寒磬满空林。
惆怅南朝事,长江独自今。

Pronunciation

qiū rì dēng wú gōng tái shàng sì yuǎn tiào

gǔ tái yáo luò hòu , qiū rì wàng xiāng xīn 。
yě sì lái rén shǎo , yún duān gé shuǐ shēn 。
xī yáng yī jiù lěi , hán qìng mǎn kōng lín 。
chóu chàng nán zhāo shì , cháng jiāng dú zì jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.