Traditional

秋旱方甚七月二十八夜忽雨喜而有作

嘉谷如焚稗草青,沈憂耿耿欲忘生。
鈞天九奏簫韶樂,未牴虛檐瀉雨聲。

Simplified

秋旱方甚七月二十八夜忽雨喜而有作

嘉谷如焚稗草青,沉忧耿耿欲忘生。
钧天九奏箫韶乐,未抵虚檐泻雨声。

Pronunciation

qiū hàn fāng shèn qī yuè èr shí bā yè hū yǔ xǐ ér yǒu zuò

jiā gǔ rú fén bài cǎo qīng , chén yōu gěng gěng yù wàng shēng 。
jūn tiān jiǔ zòu xiāo sháo lè , wèi dǐ xū yán xiè yǔ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.