Traditional

秋晚思梁益舊遊

滄波極目江鄉恨,衰草連天塞路愁。
三十年間行萬裏,不論南北怯登樓。

Simplified

秋晚思梁益旧游

沧波极目江乡恨,衰草连天塞路愁。
三十年间行万里,不论南北怯登楼。

Pronunciation

qiū wǎn sī liáng yì jiù yóu

cāng bō jí mù jiāng xiāng hèn , shuāi cǎo lián tiān sāi lù chóu 。
sān shí nián jiān xíng wàn lǐ , bù lùn nán běi qiè dēng lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.