Traditional

秋晚雜興

漠漠漁村煙雨中,參差蒼檜映丹楓。
古來畫手知多少,除卻範寬無此工。

Simplified

秋晚杂兴

漠漠渔村烟雨中,参差苍桧映丹枫。
古来画手知多少,除却范宽无此工。

Pronunciation

qiū wǎn zá xīng

mò mò yú cūn yān yǔ zhōng , cān chà cāng guì yìng dān fēng 。
gǔ lái huà shǒu zhī duō shǎo , chú què fàn kuān wú cǐ gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.