Traditional

秋晚村舍雜詠

秋晚年中熟,湖鄉未寂寥。
步頭橫畫舫,柳外出朱橋。
潮壯知多蟹,霜遲不損蕎。
家家新釀美,鄰裏遞相邀。

Simplified

秋晚村舍杂咏

秋晚年中熟,湖乡未寂寥。
步头横画舫,柳外出朱桥。
潮壮知多蟹,霜迟不损荞。
家家新酿美,邻里递相邀。

Pronunciation

qiū wǎn cūn shè zá yǒng

qiū wǎn nián zhōng shú , hú xiāng wèi jì liáo 。
bù tóu héng huà fǎng , liǔ wài chū zhū qiáo 。
cháo zhuàng zhī duō xiè , shuāng chí bù sǔn qiáo 。
jiā jiā xīn niàng měi , lín lǐ dì xiāng yāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.