Traditional

秋晚

煙景淡濛濛,池邊微有風。
覺寒蛩近壁,知暝鶴歸籠。
長貌隨年改,衰情與物同。
夜來霜厚薄,梨葉半低紅。

Simplified

秋晚

烟景淡濛濛,池边微有风。
觉寒蛩近壁,知暝鹤归笼。
长貌随年改,衰情与物同。
夜来霜厚薄,梨叶半低红。

Pronunciation

qiū wǎn

yān jǐng dàn méng méng , chí biān wēi yǒu fēng 。
jué hán qióng jìn bì , zhī míng hè guī lóng 。
cháng mào suí nián gǎi , shuāi qíng yǔ wù tóng 。
yè lái shuāng hòu báo , lí yè bàn dī hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.