Traditional

秋杪江亭有作(一作秋杪幹越亭)

寂寞江亭下,江楓秋氣斑。
世情何處淡,湘水向人閑。
寒渚一孤雁,夕陽千萬山。
扁舟如落葉,此去未知還。

Simplified

秋杪江亭有作(一作秋杪干越亭)

寂寞江亭下,江枫秋气斑。
世情何处澹,湘水向人闲。
寒渚一孤雁,夕阳千万山。
扁舟如落叶,此去未知还。

Pronunciation

qiū miǎo jiāng tíng yǒu zuò ( yī zuò qiū miǎo gān yuè tíng )

jì mò jiāng tíng xià , jiāng fēng qiū qì bān 。
shì qíng hé chǔ dàn , xiāng shuǐ xiàng rén xián 。
hán zhǔ yī gū yàn , xī yáng qiān wàn shān 。
biǎn zhōu rú luò yè , cǐ qù wèi zhī huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.