Traditional

秋江晚泊

扁舟泊雲島,倚棹念鄉國。
四望不見人,煙江淡秋色。
客心貧易動,日入愁未息。

Simplified

秋江晚泊

扁舟泊云岛,倚棹念乡国。
四望不见人,烟江澹秋色。
客心贫易动,日入愁未息。

Pronunciation

qiū jiāng wǎn bó

biǎn zhōu bó yún dǎo , yǐ zhào niàn xiāng guó 。
sì wàng bù jiàn rén , yān jiāng dàn qiū sè 。
kè xīn pín yì dòng , rì rù chóu wèi xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.