Traditional

秋江送客

秋鴻次第過,哀猿朝夕聞。
是日孤舟客,此地亦離群。
蒙蒙潤衣雨,漠漠冒帆雲。
不醉潯陽酒,煙波愁殺人。

Simplified

秋江送客

秋鸿次第过,哀猿朝夕闻。
是日孤舟客,此地亦离群。
蒙蒙润衣雨,漠漠冒帆云。
不醉浔阳酒,烟波愁杀人。

Pronunciation

qiū jiāng sòng kè

qiū hóng cì dì guò , āi yuán zhāo xī wén 。
shì rì gū zhōu kè , cǐ dì yì lí qún 。
mēng mēng rùn yī yǔ , mò mò mào fān yún 。
bù zuì xún yáng jiǔ , yān bō chóu shā rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.