Traditional

秋池獨泛

蕭疏秋竹籬,清淺秋風池。
一雙短舫艇,一張斑鹿皮。
皮上有野叟,手中持酒卮。
半酣箕踞坐,自問身為誰。
嚴子垂釣日,蘇門長嘯時。
悠然意自得,意外何人知?

Simplified

秋池独泛

萧疏秋竹篱,清浅秋风池。
一双短舫艇,一张斑鹿皮。
皮上有野叟,手中持酒卮。
半酣箕踞坐,自问身为谁。
严子垂钓日,苏门长啸时。
悠然意自得,意外何人知?

Pronunciation

qiū chí dú fàn

xiāo shū qiū zhú lí , qīng qiǎn qiū fēng chí 。
yī shuāng duǎn fǎng tǐng , yī zhāng bān lù pí 。
pí shàng yǒu yě sǒu , shǒu zhōng chí jiǔ zhī 。
bàn hān jī jù zuò , zì wèn shēn wéi shuí 。
yán zǐ chuí diào rì , sū mén cháng xiào shí 。
yōu rán yì zì dé , yì wài hé rén zhī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.