Traditional

秋波媚

秋到邊城角聲哀,烽火照高臺。
悲歌擊築,憑高酹酒,此興悠哉。
多情誰似南山月,特地暮雲開。
灞橋煙柳,曲江池館,應待人來。

Simplified

秋波媚

秋到边城角声哀,烽火照高台。
悲歌击筑,凭高酹酒,此兴悠哉。
多情谁似南山月,特地暮云开。
灞桥烟柳,曲江池馆,应待人来。

Pronunciation

qiū bō mèi

qiū dào biān chéng jiǎo shēng āi , fēng huǒ zhào gāo tái 。
bēi gē jī zhù , píng gāo lèi jiǔ , cǐ xīng yōu zāi 。
duō qíng shuí sì nán shān yuè , tè dì mù yún kāi 。
bà qiáo yān liǔ , qū jiāng chí guǎn , yīng dài rén lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.