Traditional

秋波媚/眼兒媚

曾散天花蕊珠宮。
一念墮塵中。
鉛華洗盡,珠璣不禦,道骨仙風。
東遊我醉騎鯨去,君駕素鸞從。
垂虹看月,天臺采藥,更與誰同。

Simplified

秋波媚/眼儿媚

曾散天花蕊珠宫。
一念堕尘中。
铅华洗尽,珠玑不御,道骨仙风。
东游我醉骑鲸去,君驾素鸾从。
垂虹看月,天台采药,更与谁同。

Pronunciation

qiū bō mèi / yǎn ér mèi

zēng sàn tiān huā ruǐ zhū gōng 。
yī niàn duò chén zhōng 。
qiān huá xǐ jìn , zhū jī bù yù , dào gǔ xiān fēng 。
dōng yóu wǒ zuì qí jīng qù , jūn jià sù luán cóng 。
chuí hóng kàn yuè , tiān tái cǎi yào , gēng yǔ shuí tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.