Traditional

秋蝶

秋花紫蒙蒙,秋蝶黃茸茸。
花低蝶新小,飛戲叢西東。
日暮涼風來,紛紛花落叢。
夜深白露冷,蝶已死叢中。
朝生夕俱死,氣類各相從。
不見千年鶴,多棲百丈松?

Simplified

秋蝶

秋花紫蒙蒙,秋蝶黄茸茸。
花低蝶新小,飞戏丛西东。
日暮凉风来,纷纷花落丛。
夜深白露冷,蝶已死丛中。
朝生夕俱死,气类各相从。
不见千年鹤,多栖百丈松?

Pronunciation

qiū dié

qiū huā zǐ mēng mēng , qiū dié huáng róng róng 。
huā dī dié xīn xiǎo , fēi xì cóng xī dōng 。
rì mù liáng fēng lái , fēn fēn huā luò cóng 。
yè shēn bái lù lěng , dié yǐ sǐ cóng zhōng 。
zhāo shēng xī jù sǐ , qì lèi gè xiāng cóng 。
bù jiàn qiān nián hè , duō qī bǎi zhàng sōng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.