Traditional

秋雨中贈元九

不堪紅葉青苔地,又是涼風暮雨天。
莫怪獨吟秋思苦,比君校近二毛年。

Simplified

秋雨中赠元九

不堪红叶青苔地,又是凉风暮雨天。
莫怪独吟秋思苦,比君校近二毛年。

Pronunciation

qiū yǔ zhōng zèng yuán jiǔ

bù kān hóng yè qīng tái dì , yòu shì liáng fēng mù yǔ tiān 。
mò guài dú yín qiū sī kǔ , bǐ jūn xiào jìn èr máo nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.