Traditional

秋雨頓寒偶書

羈懷不醉自昏昏,臥對青燈獨掩門。
沙雁帶寒來古澤,林鳩催雨暗孤村。
數椽蟹舍償初誌,九陌塵衣洗舊痕。
自嘆一生書裏活,暮年無力濟黎元。

Simplified

秋雨顿寒偶书

羁怀不醉自昏昏,卧对青灯独掩门。
沙雁带寒来古泽,林鸠催雨暗孤村。
数椽蟹舍偿初志,九陌尘衣洗旧痕。
自叹一生书里活,暮年无力济黎元。

Pronunciation

qiū yǔ dùn hán ǒu shū

jī huái bù zuì zì hūn hūn , wò duì qīng dēng dú yǎn mén 。
shā yàn dài hán lái gǔ zé , lín jiū cuī yǔ àn gū cūn 。
shù chuán xiè shè cháng chū zhì , jiǔ mò chén yī xǐ jiù hén 。
zì tàn yī shēng shū lǐ huó , mù nián wú lì jì lí yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.