Traditional

秋雨

毒熱秋未衰,吾廬況淺迫。
雖雲日一浴,流汗沾衣幘。
蕭蕭三日雨,出此炮烙厄。
瀟湘應更佳,恨我無六翮。

Simplified

秋雨

毒热秋未衰,吾庐况浅迫。
虽云日一浴,流汗沾衣帻。
萧萧三日雨,出此炮烙厄。
潇湘应更佳,恨我无六翮。

Pronunciation

qiū yǔ

dú rè qiū wèi shuāi , wú lú kuàng qiǎn pò 。
suī yún rì yī yù , liú hàn zhān yī zé 。
xiāo xiāo sān rì yǔ , chū cǐ páo lào è 。
xiāo xiāng yīng gēng jiā , hèn wǒ wú liù hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.