Traditional

秋雨

久占煙波弄釣舟,業風吹作鳳城遊。
不知苑外芙蕖老,但見墻陰苜蓿秋。
黃把裏書俄復至,朱顏辭鏡不容留。
晚窗又聽蕭蕭雨,一點昏燈相對愁。

Simplified

秋雨

久占烟波弄钓舟,业风吹作凤城游。
不知苑外芙蕖老,但见墙阴苜蓿秋。
黄把里书俄复至,朱颜辞镜不容留。
晚窗又听萧萧雨,一点昏灯相对愁。

Pronunciation

qiū yǔ

jiǔ zhān yān bō nòng diào zhōu , yè fēng chuī zuò fèng chéng yóu 。
bù zhī yuàn wài fú qú lǎo , dàn jiàn qiáng yīn mù xu qiū 。
huáng bǎ lǐ shū é fù zhì , zhū yán cí jìng bù róng liú 。
wǎn chuāng yòu tīng xiāo xiāo yǔ , yī diǎn hūn dēng xiāng duì chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.