Traditional

秋雨

一秋風雨蔽白日,積水鬼神愁太陰。
寒螿悲鳴草根濕,水鳥暝哭菇叢深。
殘年不覺日月逝,病骨惟愁霜露侵。
常有淖糜支旦暮,一毫寧復少年心?

Simplified

秋雨

一秋风雨蔽白日,积水鬼神愁太阴。
寒螿悲鸣草根湿,水鸟暝哭菰丛深。
残年不觉日月逝,病骨惟愁霜露侵。
常有淖糜支旦暮,一毫宁复少年心?

Pronunciation

qiū yǔ

yī qiū fēng yǔ bì bái rì , jī shuǐ guǐ shén chóu tài yīn 。
hán jiāng bēi míng cǎo gēn shī , shuǐ niǎo míng kū gū cóng shēn 。
cán nián bù jué rì yuè shì , bìng gǔ wéi chóu shuāng lù qīn 。
cháng yǒu nào mí zhī dàn mù , yī háo níng fù shǎo nián xīn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.