Traditional

秋霖中奉裴令公見招早出赴會馬上先寄六韻

雨暗三秋日,泥深一尺時。
老人平旦出,自問欲何之。
不是尋醫藥,非幹送別離。
素書傳好語,絳帳赴佳期。
續借桃花馬,催迎楊柳姬。
隻愁張錄事,罰我怪來遲。

Simplified

秋霖中奉裴令公见招早出赴会马上先寄六韵

雨暗三秋日,泥深一尺时。
老人平旦出,自问欲何之。
不是寻医药,非干送别离。
素书传好语,绛帐赴佳期。
续借桃花马,催迎杨柳姬。
只愁张录事,罚我怪来迟。

Pronunciation

qiū lín zhōng fèng péi líng gōng jiàn zhāo zǎo chū fù huì mǎ shàng xiān jì liù yùn

yǔ àn sān qiū rì , ní shēn yī chǐ shí 。
lǎo rén píng dàn chū , zì wèn yù hé zhī 。
bù shì xún yī yào , fēi gān sòng bié lí 。
sù shū chuán hǎo yǔ , jiàng zhàng fù jiā qī 。
xù jiè táo huā mǎ , cuī yíng yáng liǔ jī 。
zhī chóu zhāng lù shì , fá wǒ guài lái chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.