Traditional

秋霖即事聯句三十韻

蕭索窮秋月,蒼茫苦雨天。
泄雲生棟上,行潦入庭前。
--白居易苔色侵三徑,波聲想五弦。
井蛙爭入戶,轍鮒亂歸泉。
--王起高霤愁晨坐,空階驚夜眠。
鶴鳴猶未已,蟻穴亦頻遷。
--劉禹錫散漫疏還密,空濛斷復連。
竹沾青玉潤,荷滴白珠圓。
--白居易地濕灰蛾滅,池添水馬憐。
有苗沾霢霂,無月弄潺湲。
--王起籬菊潛開秀,園蔬已罷鮮。
斷行隨雁翅,孤嘯聳鳶肩。
--劉禹錫橋柱黏黃菌,墻衣點綠錢。
草荒行藥路,沙泛釣魚船。
--白居易長者車猶阻,高人榻且懸。
金烏何日見,玉爵幾時傳。
--王起近井桐先落,當檐石欲穿。
趨風誠有戀,披霧邈無緣。
--劉禹錫廩米陳生醭,庖薪濕起煙。
鳴雞潛報曉,急景暗雕年。
--白居易蓋灑高松上,絲繁細柳邊。
拂叢時起蝶,墮葉乍驚蟬。
--王起巾角皆爭墊,裙裾別似湔。
人多蒙翠被,馬盡著連乾。
--劉禹錫好客無來者,貧家但悄然。
濕泥印鶴跡,漏壁絡蝸涎。
--白居易蚊聚雷侵室,鷗翻浪滿川。
上樓愁冪冪,繞舍厭濺濺。
--王起律候今秋矣,歡娛久曠焉。
但令高興在,晴後奉周旋。
--劉禹錫

Simplified

秋霖即事联句三十韵

萧索穷秋月,苍茫苦雨天。
泄云生栋上,行潦入庭前。
--白居易苔色侵三径,波声想五弦。
井蛙争入户,辙鲋乱归泉。
--王起高霤愁晨坐,空阶惊夜眠。
鹤鸣犹未已,蚁穴亦频迁。
--刘禹锡散漫疏还密,空濛断复连。
竹沾青玉润,荷滴白珠圆。
--白居易地湿灰蛾灭,池添水马怜。
有苗沾霢霂,无月弄潺湲。
--王起篱菊潜开秀,园蔬已罢鲜。
断行随雁翅,孤啸耸鸢肩。
--刘禹锡桥柱黏黄菌,墙衣点绿钱。
草荒行药路,沙泛钓鱼船。
--白居易长者车犹阻,高人榻且悬。
金乌何日见,玉爵几时传。
--王起近井桐先落,当檐石欲穿。
趋风诚有恋,披雾邈无缘。
--刘禹锡廪米陈生醭,庖薪湿起烟。
鸣鸡潜报晓,急景暗凋年。
--白居易盖洒高松上,丝繁细柳边。
拂丛时起蝶,堕叶乍惊蝉。
--王起巾角皆争垫,裙裾别似湔。
人多蒙翠被,马尽著连乾。
--刘禹锡好客无来者,贫家但悄然。
湿泥印鹤迹,漏壁络蜗涎。
--白居易蚊聚雷侵室,鸥翻浪满川。
上楼愁幂幂,绕舍厌溅溅。
--王起律候今秋矣,欢娱久旷焉。
但令高兴在,晴后奉周旋。
--刘禹锡

Pronunciation

qiū lín jí shì lián jù sān shí yùn

xiāo suǒ qióng qiū yuè , cāng máng kǔ yǔ tiān 。
xiè yún shēng dòng shàng , xíng lǎo rù tíng qián 。
-- bái jū yì tái sè qīn sān jìng , bō shēng xiǎng wǔ xián 。
jǐng wā zhēng rù hù , zhé fù luàn guī quán 。
-- wáng qǐ gāo liù chóu chén zuò , kōng jiē jīng yè mián 。
hè míng yóu wèi yǐ , yǐ xué yì pín qiān 。
-- liú yǔ xī sàn màn shū huán mì , kōng méng duàn fù lián 。
zhú zhān qīng yù rùn , hé dī bái zhū yuán 。
-- bái jū yì dì shī huī é miè , chí tiān shuǐ mǎ lián 。
yǒu miáo zhān mài mù , wú yuè nòng chán yuán 。
-- wáng qǐ lí jú qián kāi xiù , yuán shū yǐ bà xiān 。
duàn xíng suí yàn chì , gū xiào sǒng yuān jiān 。
-- liú yǔ xī qiáo zhù nián huáng jūn , qiáng yī diǎn lǜ qián 。
cǎo huāng xíng yào lù , shā fàn diào yú chuán 。
-- bái jū yì cháng zhě chē yóu zǔ , gāo rén tà qiě xuán 。
jīn wū hé rì jiàn , yù jué jī shí chuán 。
-- wáng qǐ jìn jǐng tóng xiān luò , dāng yán shí yù chuān 。
qū fēng chéng yǒu liàn , pī wù miǎo wú yuán 。
-- liú yǔ xī lǐn mǐ chén shēng bú , páo xīn shī qǐ yān 。
míng jī qián bào xiǎo , jí jǐng àn diāo nián 。
-- bái jū yì gài sǎ gāo sōng shàng , sī fán xì liǔ biān 。
fú cóng shí qǐ dié , duò yè zhà jīng chán 。
-- wáng qǐ jīn jiǎo jiē zhēng diàn , qún jū bié sì jiān 。
rén duō mēng cuì bèi , mǎ jìn zhù lián qián 。
-- liú yǔ xī hǎo kè wú lái zhě , pín jiā dàn qiǎo rán 。
shī ní yìn hè jì , lòu bì luò wō xián 。
-- bái jū yì wén jù léi qīn shì , ōu fān làng mǎn chuān 。
shàng lóu chóu mì mì , rào shè yàn jiàn jiàn 。
-- wáng qǐ lǜ hòu jīn qiū yǐ , huān yú jiǔ kuàng yān 。
dàn líng gāo xīng zài , qíng hòu fèng zhōu xuán 。
-- liú yǔ xī

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.