Traditional

種桃杏

無論海角與天涯,大牴心安即是家。
路遠誰能念鄉曲,年深兼欲忘京華。
忠州且作三年計,種杏栽桃擬待花。

Simplified

种桃杏

无论海角与天涯,大抵心安即是家。
路远谁能念乡曲,年深兼欲忘京华。
忠州且作三年计,种杏栽桃拟待花。

Pronunciation

zhǒng táo xìng

wú lùn hǎi jiǎo yǔ tiān yá , dà dǐ xīn ān jí shì jiā 。
lù yuǎn shuí néng niàn xiāng qū , nián shēn jiān yù wàng jīng huá 。
zhōng zhōu qiě zuò sān nián jì , zhǒng xìng zāi táo nǐ dài huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.