Traditional

種花

西園作戲喚春回,桃李陰陰三萬栽。
不是無心看開遍,錦江煙柳待歸來。

Simplified

种花

西园作戏唤春回,桃李阴阴三万栽。
不是无心看开遍,锦江烟柳待归来。

Pronunciation

zhǒng huā

xī yuán zuò xì huàn chūn huí , táo lǐ yīn yīn sān wàn zāi 。
bù shì wú xīn kàn kāi biàn , jǐn jiāng yān liǔ dài guī lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.