Traditional

移山櫻桃

亦知官舍非吾宅,且斸山櫻滿院栽。
上佐近來多五考,少應四度見花開。

Simplified

移山樱桃

亦知官舍非吾宅,且斸山樱满院栽。
上佐近来多五考,少应四度见花开。

Pronunciation

yí shān yīng táo

yì zhī guān shè fēi wú zhái , qiě zhú shān yīng mǎn yuàn zāi 。
shàng zuǒ jìn lái duō wǔ kǎo , shǎo yīng sì dù jiàn huā kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.