Traditional

稽山道中

禹陵草木初沾露,謝墅人家已閉門。
八十年間幾來往,癡頑不料至今存。

Simplified

稽山道中

禹陵草木初沾露,谢墅人家已闭门。
八十年间几来往,痴顽不料至今存。

Pronunciation

jī shān dào zhōng

yǔ líng cǎo mù chū zhān lù , xiè shù rén jiā yǐ bì mén 。
bā shí nián jiān jī lái wǎng , chī wán bù liào zhì jīn cún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.