Traditional

窗下戲詠

何處輕黃雙小蝶,翩翩與我共徘徊。
綠陰芳草佳風月,不是花時也解來。

Simplified

窗下戏咏

何处轻黄双小蝶,翩翩与我共徘徊。
绿阴芳草佳风月,不是花时也解来。

Pronunciation

chuāng xià xì yǒng

hé chǔ qīng huáng shuāng xiǎo dié , piān piān yǔ wǒ gòng pái huái 。
lǜ yīn fāng cǎo jiā fēng yuè , bù shì huā shí yě jiě lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.