Traditional

窗中列遠岫

天靜秋山好,窗開曉翠通。
遙憐峰窈窕,不隔竹朦朧。
萬點當虛室,千重疊遠空。
列檐攢秀氣,緣隙助清風。
碧愛新晴後,明宜反照中。
宣城郡齋在,望與古時同。

Simplified

窗中列远岫

天静秋山好,窗开晓翠通。
遥怜峰窈窕,不隔竹朦胧。
万点当虚室,千重叠远空。
列檐攒秀气,缘隙助清风。
碧爱新晴后,明宜反照中。
宣城郡斋在,望与古时同。

Pronunciation

chuāng zhōng liè yuǎn xiù

tiān jìng qiū shān hǎo , chuāng kāi xiǎo cuì tōng 。
yáo lián fēng yǎo tiǎo , bù gé zhú méng lóng 。
wàn diǎn dāng xū shì , qiān zhòng dié yuǎn kōng 。
liè yán zǎn xiù qì , yuán xì zhù qīng fēng 。
bì ài xīn qíng hòu , míng yí fǎn zhào zhōng 。
xuān chéng jùn zhāi zài , wàng yǔ gǔ shí tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.