Traditional

立冬日作

室小財容膝,墻低僅及肩。
方過授衣月,又遇始裘天。
寸積篝爐炭,銖稱布被綿。
平生師陋巷,隨處一欣然。

Simplified

立冬日作

室小财容膝,墙低仅及肩。
方过授衣月,又遇始裘天。
寸积篝炉炭,铢称布被绵。
平生师陋巷,随处一欣然。

Pronunciation

lì dōng rì zuò

shì xiǎo cái róng xī , qiáng dī jǐn jí jiān 。
fāng guò shòu yī yuè , yòu yù shǐ qiú tiān 。
cùn jī gōu lú tàn , zhū chēng bù bèi mián 。
píng shēng shī lòu xiàng , suí chǔ yī xīn rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.