Traditional

立夏

赤幟插城扉,東君整駕歸。
泥新巢燕鬧,花盡蜜蜂稀。
槐柳陰初密,簾櫳暑尚微。
日斜湯沐罷,熟練試單衣。

Simplified

立夏

赤帜插城扉,东君整驾归。
泥新巢燕闹,花尽蜜蜂稀。
槐柳阴初密,帘栊暑尚微。
日斜汤沐罢,熟练试单衣。

Pronunciation

lì xià

chì zhì chā chéng fēi , dōng jūn zhěng jià guī 。
ní xīn cháo yàn nào , huā jìn mì fēng xī 。
huái liǔ yīn chū mì , lián lóng shǔ shàng wēi 。
rì xié tāng mù bà , shú liàn shì dān yī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.