Traditional

立秋夕有懷夢得

露簟荻竹清,風扇蒲葵輕。
一與故人別,再見新蟬鳴。
是夕涼飆起,閑境入幽情。
回燈見棲鶴,隔竹聞吹笙。
夜茶一兩杓,秋吟三數聲。
所思渺千裏,雲水長洲城。

Simplified

立秋夕有怀梦得

露簟荻竹清,风扇蒲葵轻。
一与故人别,再见新蝉鸣。
是夕凉飙起,闲境入幽情。
回灯见栖鹤,隔竹闻吹笙。
夜茶一两杓,秋吟三数声。
所思渺千里,云水长洲城。

Pronunciation

lì qiū xī yǒu huái mèng dé

lù diàn dí zhú qīng , fēng shàn pú kuí qīng 。
yī yǔ gù rén bié , zài jiàn xīn chán míng 。
shì xī liáng biāo qǐ , xián jìng rù yōu qíng 。
huí dēng jiàn qī hè , gé zhú wén chuī shēng 。
yè chá yī liǎng sháo , qiū yín sān shù shēng 。
suǒ sī miǎo qiān lǐ , yún shuǐ cháng zhōu chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.