Traditional

立秋後四日雨

天為新秋故作涼,海風吹雨入虛堂。
涼生庭樹陰陰綠,潤襲篝衣浥浥香。
杯泛鵝兒供小啜,碓舂雲子喜新嘗。
一年又見星橋近,未信仙家日月長。

Simplified

立秋後四日雨

天为新秋故作凉,海风吹雨入虚堂。
凉生庭树阴阴绿,润袭篝衣浥浥香。
杯泛鹅儿供小啜,碓舂云子喜新尝。
一年又见星桥近,未信仙家日月长。

Pronunciation

lì qiū hòu sì rì yǔ

tiān wéi xīn qiū gù zuò liáng , hǎi fēng chuī yǔ rù xū táng 。
liáng shēng tíng shù yīn yīn lǜ , rùn xí gōu yī yì yì xiāng 。
bēi fàn é ér gōng xiǎo chuò , duì chōng yún zǐ xǐ xīn cháng 。
yī nián yòu jiàn xīng qiáo jìn , wèi xìn xiān jiā rì yuè cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.