Traditional

立部伎-刺雅樂之替也

立部伎,鼓笛喧。
舞雙劍,跳七丸。
裊巨索,掉長竿。
太常部伎有等級,堂上者坐堂下立。
堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鳴。
笙歌一聲眾側耳,鼓笛萬曲無人聽。
立部賤,坐部貴,坐部退為立部伎,擊鼓吹笙和雜戲。
立部又退何所任,始就樂懸操雅音。
雅音替壞一至此,長令爾輩調宮徵。
圓丘後土郊祀時,言將此樂感神祇。
欲望鳳來百獸舞,何異北轅將適楚。
工師愚賤安足雲,太常三卿爾何人。

Simplified

立部伎-刺雅乐之替也

立部伎,鼓笛喧。
舞双剑,跳七丸。
袅巨索,掉长竿。
太常部伎有等级,堂上者坐堂下立。
堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鸣。
笙歌一声众侧耳,鼓笛万曲无人听。
立部贱,坐部贵,坐部退为立部伎,击鼓吹笙和杂戏。
立部又退何所任,始就乐悬操雅音。
雅音替坏一至此,长令尔辈调宫徵。
圆丘后土郊祀时,言将此乐感神祇。
欲望凤来百兽舞,何异北辕将适楚。
工师愚贱安足云,太常三卿尔何人。

Pronunciation

lì bù jì í cì yǎ lè zhī tì yě

lì bù jì , gǔ dí xuān 。
wǔ shuāng jiàn , tiào qī wán 。
niǎo jù suǒ , diào cháng gān 。
tài cháng bù jì yǒu děng jí , táng shàng zhě zuò táng xià lì 。
táng shàng zuò bù shēng gē qīng , táng xià lì bù gǔ dí míng 。
shēng gē yī shēng zhòng cè ěr , gǔ dí wàn qū wú rén tīng 。
lì bù jiàn , zuò bù guì , zuò bù tuì wéi lì bù jì , jī gǔ chuī shēng hé zá xì 。
lì bù yòu tuì hé suǒ rèn , shǐ jiù lè xuán cāo yǎ yīn 。
yǎ yīn tì huài yī zhì cǐ , cháng líng ěr bèi diào gōng zhǐ 。
yuán qiū hòu tǔ jiāo sì shí , yán jiāng cǐ lè gǎn shén zhǐ 。
yù wàng fèng lái bǎi shòu wǔ , hé yì běi yuán jiāng shì chǔ 。
gōng shī yú jiàn ān zú yún , tài cháng sān qīng ěr hé rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.