Traditional

競渡

競渡相傳為汨羅,不能止遏意無他。
自經放逐來憔粹,能校靈均死幾多?

Simplified

竞渡

竞渡相传为汨罗,不能止遏意无他。
自经放逐来憔粹,能校灵均死几多?

Pronunciation

jìng dù

jìng dù xiāng chuán wéi mì luó , bù néng zhǐ è yì wú tā 。
zì jīng fàng zhú lái qiáo cuì , néng xiào líng jūn sǐ jī duō ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.