Traditional

端午三殿侍宴應制探得魚字

小暑夏弦應,徽音商管初。
願賫長命縷,來續大恩餘。
三殿褰珠箔,群官上玉除。
助陽嘗麥彘,順節進龜魚。
甘露垂天酒,芝花捧禦書。
合丹同蝘蜓,灰骨共蟾蜍。
今日傷蛇意,銜珠遂闕如。

Simplified

端午三殿侍宴应制探得鱼字

小暑夏弦应,徽音商管初。
愿赍长命缕,来续大恩馀。
三殿褰珠箔,群官上玉除。
助阳尝麦彘,顺节进龟鱼。
甘露垂天酒,芝花捧御书。
合丹同蝘蜓,灰骨共蟾蜍。
今日伤蛇意,衔珠遂阙如。

Pronunciation

duān wǔ sān diàn shì yàn yīng zhì tàn dé yú zì

xiǎo shǔ xià xián yīng , huī yīn shāng guǎn chū 。
yuàn jī cháng mìng lǚ , lái xù dà ēn yú 。
sān diàn qiān zhū bó , qún guān shàng yù chú 。
zhù yáng cháng mài zhì , shùn jié jìn guī yú 。
gān lù chuí tiān jiǔ , zhī huā pěng yù shū 。
hé dān tóng yǎn tíng , huī gǔ gòng chán chú 。
jīn rì shāng shé yì , xián zhū suì què rú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.