Traditional

端居詠懷

賈生俟罪心相似,張翰思歸事不如。
斜日早知驚鵩鳥,秋風悔不憶鱸魚。
胸襟曾貯匡時策,懷袖猶殘諫獵書。
從此萬緣都擺落,欲攜妻子買山居。

Simplified

端居咏怀

贾生俟罪心相似,张翰思归事不如。
斜日早知惊鵩鸟,秋风悔不忆鲈鱼。
胸襟曾贮匡时策,怀袖犹残谏猎书。
从此万缘都摆落,欲携妻子买山居。

Pronunciation

duān jū yǒng huái

jiǎ shēng sì zuì xīn xiāng sì , zhāng hàn sī guī shì bù rú 。
xié rì zǎo zhī jīng fú niǎo , qiū fēng huǐ bù yì lú yú 。
xiōng jīn zēng zhù kuāng shí cè , huái xiù yóu cán jiàn liè shū 。
cóng cǐ wàn yuán dū bǎi luò , yù xié qī zǐ mǎi shān jū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.