Traditional

竹枝詞

雪裏山茶取次紅,白頭孀婦哭青風。
自從貂虎橫行後,十室金錢九室空。

Simplified

竹枝词

雪里山茶取次红,白头孀妇哭青风。
自从貂虎横行后,十室金钱九室空。

Pronounciation

zhú zhī cí

xuě lǐ shān chá qǔ cì hóng , bái tóu shuāng fù kū qīng fēng 。
zì cóng diāo hǔ héng xíng hòu , shí shì jīn qián jiǔ shì kōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.