Traditional

竹枝

瞿塘峽口水煙低,白帝城頭月向西。
唱到竹枝聲咽處,寒猿閑鳥一時啼。

Simplified

竹枝

瞿塘峡口水烟低,白帝城头月向西。
唱到竹枝声咽处,寒猿闲鸟一时啼。

Pronunciation

zhú zhī

qú táng xiá kǒu shuǐ yān dī , bái dì chéng tóu yuè xiàng xī 。
chàng dào zhú zhī shēng yān chǔ , hán yuán xián niǎo yī shí tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.