Traditional

竹枝

竹枝苦怨怨何人,夜靜山空歇又聞。
蠻兒巴女齊聲唱,愁殺江南病使君。

Simplified

竹枝

竹枝苦怨怨何人,夜静山空歇又闻。
蛮儿巴女齐声唱,愁杀江南病使君。

Pronunciation

zhú zhī

zhú zhī kǔ yuàn yuàn hé rén , yè jìng shān kōng xiē yòu wén 。
mán ér bā nǚ qí shēng chàng , chóu shā jiāng nán bìng shǐ jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.