Traditional

竹樓宿

小書樓下千竿竹,深火爐前一盞燈。
此處與誰相伴宿,燒丹道士坐禪僧。

Simplified

竹楼宿

小书楼下千竿竹,深火炉前一盏灯。
此处与谁相伴宿,烧丹道士坐禅僧。

Pronunciation

zhú lóu sù

xiǎo shū lóu xià qiān gān zhú , shēn huǒ lú qián yī zhǎn dēng 。
cǐ chǔ yǔ shuí xiāng bàn sù , shāo dān dào shì zuò chán sēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.