Traditional

笙磬同音

笙磬聞何處,淒鏘宛在東。
激揚音自徹,高下曲宜同。
歷歷俱盈耳,泠泠遞散空。
獸因繁奏舞,人感至和通。
詎間洪纖韻,能齊搏拊功。
四懸今盡美,一聽辨移風。

Simplified

笙磬同音

笙磬闻何处,凄锵宛在东。
激扬音自彻,高下曲宜同。
历历俱盈耳,泠泠递散空。
兽因繁奏舞,人感至和通。
讵间洪纤韵,能齐搏拊功。
四悬今尽美,一听辨移风。

Pronunciation

shēng qìng tóng yīn

shēng qìng wén hé chǔ , qī qiāng wǎn zài dōng 。
jī yáng yīn zì chè , gāo xià qū yí tóng 。
lì lì jù yíng ěr , líng líng dì sàn kōng 。
shòu yīn fán zòu wǔ , rén gǎn zhì hé tōng 。
jù jiān hóng xiān yùn , néng qí bó fǔ gōng 。
sì xuán jīn jìn měi , yī tīng biàn yí fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.