Traditional

答元八郎中、楊十二博士

身覺浮雲無所著,心同止水有何情。
但知瀟灑疏朝市,不要崎嶇隱姓名。
盡日觀魚臨澗坐,有時隨鹿上山行。
誰能拋得人間事,來共騰騰過此生。

Simplified

答元八郎中、杨十二博士

身觉浮云无所著,心同止水有何情。
但知潇洒疏朝市,不要崎岖隐姓名。
尽日观鱼临涧坐,有时随鹿上山行。
谁能抛得人间事,来共腾腾过此生。

Pronunciation

dá yuán bā láng zhōng b yáng shí èr bó shì

shēn jué fú yún wú suǒ zhù , xīn tóng zhǐ shuǐ yǒu hé qíng 。
dàn zhī xiāo sǎ shū zhāo shì , bù yào qí qū yǐn xìng míng 。
jìn rì guān yú lín jiàn zuò , yǒu shí suí lù shàng shān xíng 。
shuí néng pāo dé rén jiān shì , lái gòng téng téng guò cǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.