Traditional

答元奉禮同宿見贈

相逢俱嘆不閑身,直日常多齋日頻。
曉鼓一聲分散去,明朝風景屬何人?

Simplified

答元奉礼同宿见赠

相逢俱叹不闲身,直日常多斋日频。
晓鼓一声分散去,明朝风景属何人?

Pronunciation

dá yuán fèng lǐ tóng sù jiàn zèng

xiāng féng jù tàn bù xián shēn , zhí rì cháng duō zhāi rì pín 。
xiǎo gǔ yī shēng fēn sàn qù , míng zhāo fēng jǐng shǔ hé rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.