Traditional

答元郎中、楊員外喜烏見寄 四十四字成。

南宮鴛鴦地,何忽烏來止?
故人錦帳郎,聞烏笑相視。
疑烏報消息,望我歸鄉裏。
我歸應待烏頭白,慚愧元郎誤歡喜。

Simplified

答元郎中、杨员外喜乌见寄 四十四字成。

南宫鸳鸯地,何忽乌来止?
故人锦帐郎,闻乌笑相视。
疑乌报消息,望我归乡里。
我归应待乌头白,惭愧元郎误欢喜。

Pronunciation

dá yuán láng zhōng b yáng yuán wài xǐ wū jiàn jì sì shí sì zì chéng 。

nán gōng yuān yāng dì , hé hū wū lái zhǐ ?
gù rén jǐn zhàng láng , wén wū xiào xiāng shì 。
yí wū bào xiāo xī , wàng wǒ guī xiāng lǐ 。
wǒ guī yīng dài wū tóu bái , cán kuì yuán láng wù huān xǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.