Traditional

答客說

吾學空門非學仙,恐君此說是虛傳。
海山不是我歸處,歸即應歸兜率天。
[予晚年結彌勒上生業,故雲。
]

Simplified

答客说

吾学空门非学仙,恐君此说是虚传。
海山不是我归处,归即应归兜率天。
[予晚年结弥勒上生业,故云。
]

Pronunciation

dá kè shuō

wú xué kōng mén fēi xué xiān , kǒng jūn cǐ shuō shì xū chuán 。
hǎi shān bù shì wǒ guī chǔ , guī jí yīng guī dōu shuài tiān 。
[ yú wǎn nián jié mí lè shàng shēng yè , gù yún 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.