Traditional

答尉遲少尹問所須

乍到頻勞問所須,所須非玉亦非珠。
愛君水閣宜閑詠,每有詩成許去無?

Simplified

答尉迟少尹问所须

乍到频劳问所须,所须非玉亦非珠。
爱君水阁宜闲咏,每有诗成许去无?

Pronunciation

dá wèi chí shǎo yǐn wèn suǒ xū

zhà dào pín láo wèn suǒ xū , suǒ xū fēi yù yì fēi zhū 。
ài jūn shuǐ gé yí xián yǒng , měi yǒu shī chéng xǔ qù wú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.