Traditional

答山驛夢

入君旅夢來千裏,閉我幽魂欲二年。
莫忘平生行坐處,後堂階下竹叢前。

Simplified

答山驿梦

入君旅梦来千里,闭我幽魂欲二年。
莫忘平生行坐处,后堂阶下竹丛前。

Pronunciation

dá shān yì mèng

rù jūn lǚ mèng lái qiān lǐ , bì wǒ yōu hún yù èr nián 。
mò wàng píng shēng xíng zuò chǔ , hòu táng jiē xià zhú cóng qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.