Traditional

答崔侍郎、錢舍人書問,因繼以詩

旦暮兩蔬食,日中一閑眠。
便是了一日,如此已三年。
心不擇時適,足不揀地安。
窮通與遠近,一貫無兩端。
常見今之人,其心或不然。
在勞則念息,處靜已思喧。
如是用身心,無乃自傷殘?
坐輸憂惱便,安得形神全?
吾有二道友,藹藹崔與錢。
同飛青雲路,獨墮黃泥泉。
歲暮物萬變,故情何不遷?
應為平生心,與我同一源。
帝鄉遠於日,美人高在天。
誰謂萬裏別,常若在目前。
泥泉樂者魚,雲路遊者鸞。
勿言雲泥異,同在逍遙間。
因君問心地,書後偶成篇。
慎勿說向人,人多笑此言。

Simplified

答崔侍郎、钱舍人书问,因继以诗

旦暮两蔬食,日中一闲眠。
便是了一日,如此已三年。
心不择时适,足不拣地安。
穷通与远近,一贯无两端。
常见今之人,其心或不然。
在劳则念息,处静已思喧。
如是用身心,无乃自伤残?
坐输忧恼便,安得形神全?
吾有二道友,蔼蔼崔与钱。
同飞青云路,独堕黄泥泉。
岁暮物万变,故情何不迁?
应为平生心,与我同一源。
帝乡远于日,美人高在天。
谁谓万里别,常若在目前。
泥泉乐者鱼,云路游者鸾。
勿言云泥异,同在逍遥间。
因君问心地,书后偶成篇。
慎勿说向人,人多笑此言。

Pronunciation

dá cuī shì láng b qián shè rén shū wèn , yīn jì yǐ shī

dàn mù liǎng shū shí , rì zhōng yī xián mián 。
biàn shì liǎo yī rì , rú cǐ yǐ sān nián 。
xīn bù zé shí shì , zú bù jiǎn dì ān 。
qióng tōng yǔ yuǎn jìn , yī guàn wú liǎng duān 。
cháng jiàn jīn zhī rén , qí xīn huò bù rán 。
zài láo zé niàn xī , chǔ jìng yǐ sī xuān 。
rú shì yòng shēn xīn , wú nǎi zì shāng cán ?
zuò shū yōu nǎo biàn , ān dé xíng shén quán ?
wú yǒu èr dào yǒu , ǎi ǎi cuī yǔ qián 。
tóng fēi qīng yún lù , dú duò huáng ní quán 。
suì mù wù wàn biàn , gù qíng hé bù qiān ?
yīng wéi píng shēng xīn , yǔ wǒ tóng yī yuán 。
dì xiāng yuǎn yú rì , měi rén gāo zài tiān 。
shuí wèi wàn lǐ bié , cháng ruò zài mù qián 。
ní quán lè zhě yú , yún lù yóu zhě luán 。
wù yán yún ní yì , tóng zài xiāo yáo jiān 。
yīn jūn wèn xīn dì , shū hòu ǒu chéng piān 。
shèn wù shuō xiàng rén , rén duō xiào cǐ yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.