Traditional

答州民

宦情鬥擻隨塵去,鄉思銷磨逐日無。
唯擬騰騰作閑事,遮渠不道使君愚。

Simplified

答州民

宦情斗擞随尘去,乡思销磨逐日无。
唯拟腾腾作闲事,遮渠不道使君愚。

Pronunciation

dá zhōu mín

huàn qíng dǒu sòu suí chén qù , xiāng sī xiāo mó zhú rì wú 。
wéi nǐ téng téng zuò xián shì , zhē qú bù dào shǐ jūn yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.